top of page

TERMS 1 CONDITIONS

Raphaïs - Ann Rebry
Oostrem 5

8800 Roeselare

tel +32 468 24 98 40
email: info@raphais.be
ondernemingsnummer: 0845.763.091
Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

1. Algemene bepalingen
De webshop van Raphaïs biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Raphaïs moet de klant deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Raphaïs aanvaard zijn.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Raphaïs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Raphaïs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2. De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en steeds inclusief btw. 
Indien er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk omschreven worden. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Raphaïs behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren. Raphaïs is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een invoer, zet- of drukfout en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

3. Het aanbod
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Raphaïs. 
Raphaïs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Op het aanbod behoudt Raphaïs zich het uitdrukkelijk recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. 
Het accepteren van een aanbod evenals het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Raphaïs levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien dit het geval zou zijn, zal dit zo snel mogelijk rechtgezet worden. Echter kan Raphaïs niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan is uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie op deze site, kan u ons contacteren op info@raphais.be.
De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De koper op onze webshop is hier van op de hoogte door zich akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals hier beschreven.

4. De bestelling en levering
Raphaïs doet er alles aan om na ontvangst van de volledige som van de bestelling de gekochte goederen indien op voorraad binnen de 2 à 3 werkdagen verzendklaar te maken. De pakketjes worden onverzekerd verstuurd via Bpost, op risico van de klant en volgens de geldende levertermijnen. Deze termijnen zijn niet bindend. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of het betalen van een schadevergoeding aan de klant. De klant is ook volledig verantwoordelijk voor het juist invullen van het leveradres. Indien het adres niet correct is en het pakket retour komt, dient de klant de nieuwe transportkost te betalen (€ 2.5). 
Elke zichtbare beschadeging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld binnen de 2 werkdagen aan info@raphais.be

Nadat de klant de bestelling bevestigd en verstuurd heeft, ontvangt deze een automatisch gegenereerde email met de bevestiging van de bestelling. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en de verkoper op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, eigendom van www.raphais.be.

 

6. Conformiteit en garantie
De producten op deze site zijn met veel zorg uitgekozen en voor u gemaakt. Mocht er toch iets verkeerd zijn aan het door u gekochte artikel, dan kan dat teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na aankoop of ontvangst. Deze zullen kosteloos hersteld worden indien de periode gerespecteerd werd. Indien deze periode langer dan een maand na de aankoop of ontvangst blijkt te zijn, kunnen herstellingen tegen een vooraf bepaalde vergoeding gedaan worden. Graag hier voorafgaand contact opnemen met ons via telefoon of email. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant. 
Er is geen garantie op verkleuring van metalen onderdelen. Verkleuring is natuurlijk en afhankelijk van de zuurtegraad van de huid. Om verkleuring of beschadiging tegen te gaan, vermijdt u best contact met water en/of detergenten. U doet best uw juweel af voor u gaat slapen, vermijdt direct contact met parfums en zorg ervoor dat armbandjes en kettingen niet kunnen vernestelen met andere juwelen. 
Garantie geldt ook niet indien de geleverde producten bewerkt of hersteld werden door derden. De garantie geldt ook niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig behandeld werden of in strijd zijn met de aanwijzingen zoals hier eerder vermeld. De knitware van Ralaine wordt met de grootste zorg handmatig gebreit. Deze mogen onder geen beding in de wasmachine. Volg de wasinstructies op het etiket. De maat van het breiwerk wordt volgens patronen opgevolgd en is conform de voorgeschreven textielmaten.
De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruikt van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardnekkig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 14 dagen volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

7. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling indien het product is gebruikt, de verpakking is beschadigd of beschreven of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking werd teruggestuurd. Het terugsturen van de goederen komt volledig voor rekening van de klant. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Raphaïs alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen een maximum 14 kalenderdagen nadat Raphaïs op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant  om te overeenkomst te herroepen.

 

8. Betaling
Bestellingen op www.raphais.be kunnen betaald worden met bancontact of kredietkaart of cadeaubonnen aangekocht op de site. Raphaïs verbindt zich ertoe om de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, echter kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de online webwinkel en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de webshop of het betalingssysteem.

 

9. klantendienst

De klantendienst van Raphaïs is bereikbaar op 0468249840 of op info@raphais.be of per post aan Raphaïs, Oostrem 5, 8800 Roeselare.
Eventuele klachten of opmerkingen kunnen hieraan gericht worden.

10. Overmacht
Raphaïs kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen als gevolg van overmacht. Overmacht kan zijn (maar blijft niet beperkt tot deze opsomming): brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, pandemie, lockdown, onderbrekingen van postdiensten en/of communicatiemiddelen etc. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

11. Privacy

Raphaïs respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Bestellingen op www.raphais.be houdt automatisch in dat je ons toelaat om je persoonsgegevens te gebruiken voor alle aspecten van het klantenbeheer: administratie, beheer van bestellingen, leveringen, marketing en reclame. Raphaïs zal deze gegevens nooit met derden delen. Je kan op elk moment inzage vragen in deze gegevens of vragen om ze te wijzigen of te schrappen. Indien je geen emails meer wenst te ontvangen, kan je je laten schrappen uit ons adressenbestand door ons een mailtje te sturen op info@raphais.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Raphaïs heeft geen toegang tot uw paswoord. Raphaïs houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen kijken welke pagina's van de webwinkel in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy, kunt u ons contacteren op de bovenvermelde contactgegevens.

12. Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13. Aantasting geldigheid
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

14. Eigendomsrecht en copyright
De klant moet alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Raphaïs verstrekte artikelen respecteren. Niets van deze website mag worden opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijke toestemming van Raphaïs.

15. Toepasselijk Recht - Geschillen

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraf, niet van toepassing is. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van ieder onder electronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband hout met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

 
 

bottom of page